El Govern aprova el Decret de creació de la Xarxa d'equipaments cívics de Catalunya, Xecat

 El Govern ha aprovat el Decret de creació de la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya, Xecat, i la creació del Consell dels equipaments cívics de Catalunya, un nou òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en aquesta matèria. La Xecat és un projecte que reuneix, en una mateixa xarxa d’àmbit català, el conjunt dels equipaments cívics del país.
 
El projecte servirà per cohesionar l’activitat que es desenvolupa diàriament als equipaments cívics. A través de la Xarxa s’optimitzaran i es coordinaran els recursos per als diferents centres, cosa que permetrà millorar la qualitat dels serveis, enfortir el vincle entre els equipaments cívics i optimitzar recursos. A més, suposarà una plataforma de difusió d’aquest espais de cara a la ciutadania i promourà un projecte comú de foment del civisme, de la convivència i de la participació comunitària.
 
D’acord amb el decret, poden formar part de la Xecat els equipaments cívics d’iniciativa social, com els ateneus, cercles, casals i patronats culturals; els equipaments d’iniciativa privada; els centres municipals com centres cívics, casals de barri i casals de la gent gran, i els equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya.
 
La Xecat s’organitza a través d’una plataforma tecnològica que compta amb un portal web (www.xecat.gencat.cat) que interrelaciona tots els equipaments i els seus òrgans gestors. Aquesta plataforma servirà per posar en comú tots els recursos dels diferents equipaments i treballar conjuntament en un mateix espai, a partir de la compartició d’experiències i informació. La Secretaria d’Acció Ciutadana del Departament de Governació i Administracions Públiques és l’encarregada de gestionar aquesta eina. La plataforma web compta amb una part pública per a la ciutadania i una àrea privada per als espais cívics adherits.
 
Durant el procés de gestació de la Xecat, una vuitantena d’equipaments han sol·licitat formar part de la xarxa a través de diverses entitats, com ara l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Federació d’associacions de gent gran de Catalunya, la Federació d’Ateneus de Catalunya i la Fundació “la Caixa”, entre d’altres. Sumant-hi els equipaments gestionats pel Departament de Governació i Administracions Públiques, la Xecat compta en el moment de la seva creació amb més de dos-cents espais cívics connectats en xarxa. 
 
Consell d’equipaments cívics

El decret de creació de la Xecat també regula el Consell d’equipaments cívics de Catalunya, un nou òrgan consultiu i d’assessorament del Govern en matèria d’equipaments cívics. El Consell proposarà criteris de planificació estratègica i territorial del cens d’equipaments, establirà estàndards de qualitat tant de programes com d’infraestructures i prestarà suport a les entitats gestores d’equipaments cívics per millorar la seva gestió i la seva coordinació amb les administracions.
 
El Consell d’equipaments cívics de Catalunya estarà presidit per la persona titular del departament competent en la matèria. A més, l’integraran quatre persones representants de les entitats provades adherides a la Xecat; una persona representant per vegueria dels equipaments cívics de titularitat pública adherits a la Xecat; tres persones representants del departament competent en matèria d’equipaments cívics; una representant del departament competent en matèria de cultura; tres persones expertes en l’àmbit del civisme i dues persones representants de les entitats associatives dels ens locals.

Etiquetes: xecat, decret