Característiques d'un equipament cívic

 Vist des d’una òptica més acurada, es poden identificar altres atributs que permetrien caracteritzar en tot moment un equipament i, per tant, que podrien ajudar a discriminar aquells equipaments no considerats com a cívics. En aquest sentit, els equipaments cívics haurien de ser:

 • Públics i oberts a tothom: d’entrada lliure, sense fer cap mena de discriminació ni per sexe, raça, llengua o cultura. Tampoc es pot restringir l’accés a cap persona pel fet de pertànyer o no a alguna associació u organització concreta. En cap moment es podrà condicionar l’accés al pagament d’una quota general.
 • Amb característiques estructurals i funcionals definides: satisfent les polítiques i normatives que, des de la xarxa, es fixaran per tal de garantir una qualitat en les instal·lacions i el seu condicionament.
 • Per a la dinamització sociocultural i l’acció comunitària: prestant serveis que potenciïn la relació entre les persones.
 • Educatius: portant a terme activitats pedagògiques i didàctiques que potenciïn el desenvolupament integral de la persona.
 • Participatius: fomentant les suggerències dels usuaris per tal de garantir una oferta de serveis que satisfà plenament les necessitats del seu entorn.
 • Centrats més en els processos que en la qualitat del producte: intentant donar resposta a quantes més necessitats sigui possible, evitant prioritzar iniciatives en favor de donar resposta a totes elles. No s’haurà de primar tant la qualitat del producte final com el fet que es doni resposta al màxim de necessitats possibles.
 • Accés voluntari: focalitzant els serveis en la gent que es dirigeix al centre per la seva pròpia voluntat i no responent a obligacions que li han estat imposades.
 • Dinàmics: adaptant-se de manera sistemàtica a les necessitats del seus usuaris.
 • Des de la integració i cohesió social: potenciant les capacitats personals i col·lectives, mitjançant valors cívics com la convivència, el respecte a la diversitat i la solidaritat.
 • Pròxims a les persones: ubicant l’equipament en un entorn (físic o virtual) d’accés àgil.
 • Sent referents en l’entorn: esdevenint un espai singular en el seu entorn, conegut per tothom i punt de trobada per al màxim de persones possible.