Termes i condicions

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Governació i Administracions Públiques, garanteix als usuaris de la pàgina web la confidencialitat de la informació tractada en aquesta pàgina en els termes establerts per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD), amb les mesures de seguretat necessàries i adequades al tipus de dades personals, d’acord amb el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupa la LOPD. La Secretaria d’Acció Ciutadana podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal dels usuaris i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder només quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas. 

En aquesta web se sol·liciten dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al fitxer anomenat “Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (xeCat)”. Aquest fitxer és responsabilitat de la Secretaria d’Acció Ciutadana la qual implementarà les mesures de seguretat corresponents al tipus de dades que es demanen per tal de protegir la seva confidencialitat.

La Secretaria d’Acció Ciutadana, com a responsable dels seus fitxers, considera que quan l’usuari accepta enviar les seves dades a través dels diferents formularis que conté aquesta pàgina web, està donant expressament la seva autorització i consentiment per a la incorporació d’aquestes dades al nostre fitxer automatitzat, encara que amb caràcter revocable i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació.

Quines dades sol·licitem i amb quina finalitat? 

Les dades que sol·licitem són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen i, en cap cas, s’està obligat a facilitar-les. No obstant això, hi ha alguns camps que s’han d’omplir obligatòriament per poder ser usuari de la plataforma (nom i cognoms i correu electrònic).

La finalitat de la plataforma és el registre d’entitats, institucions i ens locals que formaran part de la plataforma tecnològica per a compartir informació i gestionar recursos, i les dades considerades com el perfil bàsic de l’usuari són el nom i cognoms, adreça postal i correu electrònic, NIF, telèfor, fax, imatge i so (o les que corresponguin).

El tractament de dades està encaminat a les finalitats de gestió, administració, prestació, aplicació, millora i revisió dels serveis de la plataforma, l'enviament de formularis, enquestes, correus, actualitzacions, i intercanvi d’informació tècnica i administrativa relativa als serveis de la plataforma.

Drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades

L’usuari té dret, en qualsevol moment, a accedir, rectificar i cancel·lar les dades introduïdes en aquesta pàgina web dirigint-se a Secretaria d’Acció Ciutadana: plaça de Pau Vila, 1, 08039 Barcelona.

Cessió o comunicació de les dades

Les dades són tractades confidencialment i són utilitzades, únicament i exclusiva, de manera interna per a les finalitats esmentades.

Garanties i responsabilitats

Tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades introduïdes en aquest web, juntament amb les limitacions establertes en aquest avís legal, s’han implementat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives corresponents a aquestes dades descrites i establertes al RLOPD.